top of page

EDITORIAL BOARD
 

conference baner.jpg

თეატრის კრიტიკოსთა საერთაშორისო გაერთიანების ინიციატივით, 11 მაისს თბილისის დროით 11 საათზე ონლაინ პლატფორმაზე Zoom  გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია „თეატრი ონლაინ“, რომელშიც მონაწილეობს მსოფლიოს 12 ქვეყნის წარმომადგენელი. აღნიშნულ კონფერენციაში, რომლის თანაორგანიზატორი საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიცაა ბაქოს თეატრისა და მუსიკისა და ყაზახეთის ნაციონალური ხელოვნების აკადემიებთან ერთად, მონაწილეობს ჩვენი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორები მაკა ვასაძე და ლაშა ჩხარტიშვილი.

მაკა ვასაძე კონფერენციაზე წარსდგება მოხსენებით „თანამედროვე თეატრალური სივრცე გლობალურ ონლაინ რეჟიმში“, ხოლო ლაშა ჩხარტიშვილი წაიკითხავს მოხსნებას „თეატრი კარანტინში“. კონფერენციაზე დასწრების მუსრველებს საშუალება ექნებათ პირდაპირ ეთერში თვალი ადევნონ მომხსნებლებს თეატრის კრიტიკოსთა საერთაშორისო გაერთიანების სოციალური ქსელების Facebook და Instagram ოფიციალურ გვერდებზე - theatre_criticism.

კონფერენციის პროგრამა:

International Union of Theatre Critics

International scientific online conference “Theater Online”

 

11 May 2020

 

 

Международное Объединение Театральных Критиков

Международная виртуальная научная конференция

«Театр Онлайн»

 

 

11 Мая 2020

 

Plenary meeting / Пленарное заседание

Section I / Секция I

 

Working language - English / Рабочий язык – Английский

Note: The conference will be held on Zoom web platform

Personal Conference ID/ Идентификатор персональной конференции: 857-7496-9641

 

Time/ Время:

07.00 pm GMT+0 (Monday)

(13.00 pm – 15.00 pm Nur-Sultan time)

 

Time/ Время:

09.00 Paris (France) / Париж (Франция)

10.00 Moscow (Russia), Minsk (Belarus), Sofia (Bulgaria) Ankara (Turkey) /

Москва (Россия), Минск (Belarus), София (Болгария) Анкара (Турция)

11.00 Baku (Azerbaijan), Tbilisi (Georgia) / Баку (Азербайджан), Тбилиси (Грузия)

11.30 Tehran (Iran)/ Тегеран (Иран)

12.00 Karachi (Pakistan), Tashkent (Uzbekistan) / Карачи (Пакистан), Ташкент (Узбекистан)

13.00 Nur-sultan (Kazakhstan), Bishkek (Kirghizstan) / Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан)

01.00 Mexico (Mexico) / Мехико (Meксика)

 

Welcome speech: Приветственное слово

Elchin Jafarov – Vice-president of International Union of Theatre Critics (Azerbaijan) 

Елчин Джафаров – Вице-президент Международного Объединения Театральных Критиков (Азербайджан)

 

Moderator: Marina Vasadze – Doctor of Arts, Associate Professor of the State University of Georgia Theater and Cinema named after Shota Rustaveli (Georgia)

Модератор: Марина Васадзе – доктор искусствоведения, доцент Государственного университета Грузии театра и кино им.Шота Руставели (Грузия)

 

Speakers: / Докладчики:

 1. Monica Bajonero Diaz – Expert of culture; Theatre ArteFactum  (Mexico)

“Theater has no certainties: reflections from confinement”

Моника Баджонеро Диас – Эксперт по культуре, Театр АртеФактум (Мексика)

«У театра нет определенности: размышления от заключения»

 

 1. Sohail Ahmed Malik – Artistic Director of the Karachi Drama theatre “Circle & Pavilion Interactions” (Creative Events Group) (Pakistan)

“The “Brave New World” of Performance Arts” Malik

Сохаил Ахмед Малик – Художественный руководитель театра Карачи «Драматический Круг & Павильон Взаимодействия (группа Creative Events)» (Пакистан)

«Храбрый новый мир» изобразительного искусства»

 

 1. Saeed Kazemiyan – Teacher of Lameyi University/Azad University/ (Iran)

“Social networks and the viewers of Future Theater”

Саид Каземьян – Преподаватель университета Ламеи / Университет Азад / (Иран)

«Социальные сети и зрители театра будущего»

 

 1. Ziyad Guliyev – PhD, Head of the Department Performing Arts Management Nisantasi University (Turkey)

“The Transmedia Of The Theatre. The Analysis Of The Online Theatre Narrative”

Зияд Гулиев – доктор PhD, заведующий кафедрой менеджмента исполнительских искусств университета Нишанташи (Турция)

«Трансмедиа театра. Анализ истории онлайн театра»

 

 1. Tarlan Rasulov – Theatre director, Head of the dOM theater (Azerbaijan)

“Classification problems in performing arts field”

Тарлан Расулов – режиссер, руководитель театра dOM (Азербайджан) 

«Проблема классификации в сфере театрального искусства»

 

 1. Emiliya Dementsova – Lecturer-researcher at the Department of Semiotics and General Theory of Art at Moscow State University M.V. Lomonosov (Russia)

“Theatre will fail in self-isolation: danger as opportunity” (Russia)

Эмилия Деменцова – Преподаватель-исследователь кафедры Семиотики и общей теории искусства Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия) 

“Театр в условиях вынужденной самоизоляции: опасность как возможность”

 

 

Section II / Секция II

 

Рабочий язык – Русский/ Working language – Russian 

Примечание: Конференция будет проводится на веб платформе Zoom

Идентификатор персональной конференции/ Personal Conference ID: 820-0190-2559

 

Время/Time:

09.30 pm GMT+0 (Monday)

(15.30 pm – 18.30 pm Nur-Sultan time)

 

Время/Time:

11.30 Париж (Франция)/Paris (France)

12.30 Москва (Россия), Минск (Belarus), София (Болгария) Анкара (Турция) / Moscow (Russia), Minsk (Belarus), Sofia (Bulgaria) Ankara (Turkey)

13.30 Баку (Азербайджан), Тбилиси (Грузия) / Baku (Azerbaijan), Tbilisi (Georgia)

14.00 Тегеран (Иран)/ Tehran (Iran)

14.30 Карачи (Пакистан), Ташкент (Узбекистан)/ Karachi (Pakistan), Tashkent (Uzbekistan)

15.30 Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан)/ Nur-Sultan (Kazakhstan), Bishkek (Kirghizstan)

03.30 Мехико (Мексика)/ Mexico (Mexico)

 

Приветственное слово / Welcome speech

Анара Еркебай – Президент Международного Объединения Театральных Критиков (Казахстан)

Anara Yerkebay – President of International Union of Theatre Critics (Kazakhstan)

 

Модератор: Исрафил Исрафилов – доктор искусствоведения, профессор Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусства (Азербайджан)

Moderator: Israfil Israfilov – Doctor of Arts, professor of Azerbaijan State University of culture and Arts (Azerbaijan)

 

Speakers: / Докладчики:

 1. Айдын Талыбзаде – кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой Театроведения Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусства (Азербайджан)

“Мрачный карнавал коронавирусного периода или запрещается быть человеком”

Aydin Talibzade – Doctor of Art History, Professor, Head of the Department of Theater Studies, Azerbaijan State University of Culture and Art (Azerbaijan)

“Gloomy Coronavirus carnival of the period or being a human is forbidden”

 

 1. Христо Стойчев – драматург, режиссер Театра «Слез и смеха» (Болгария)

“Диалоги о новых реалиях в театре”

Hristo Stoichev – Playwriter, Stage Director of the Theater "Tears and Laughter" (Bulgaria)

“New vision of the theatre in the terms of coronavirus pandemic”

 

 1. Сания Кабдиева – кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой Истории и теории театрального искусства Казахской национальной академии искусств им.Т.Жургенова (Казахстан)

 «Театр без доступа к сцене»

Saniya Kabdiyeva – Doctor of Art Criticism, Professor, Head of the Department of History and Theory of Theater Art of the T. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts (Kazakhstan)

“Theatre without access to the stage”

 

 1. Анна Куринная – кандидат искусствоведения, доцент, руководитель Школы драматургии и сценарного мастерства (Украина)

“ТЕАТР ОНЛАЙН: новые возможности и вызовы”

Anna Kurinnaya – Doctor of Art History, Associate Professor, Head of the School of Drama and Performing Arts (Ukraine)

“THEATER ONLINE”: new opportunities and challenges”

 

 1. Кристина Матвиенко – кандидат искусствоведения, куратор Электротеатра Станиславского (Россия)

“Онлайн формы работы театра во время карантина”

Kristine Matvienko – Doctor of Arts, curator of the Stanislavsky Electrotheatre (Russia)

“Theatre work online form in quarantine time”

 

 1. Айсылу Сагитова – кандидат искусствоведения, доцент кафедры Истории и теории искусства Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова (Россия)

“Живому театру быть”

Aysilu Sagitova – Doctor of Art History, Associate Professor, Department of History and Theory of Art, Zagir Ismagilov Ufa State Institute of Arts (Russia)

“Living theater to be”

 

 1. Александр Мантуш – магистр искусствоведения, младший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы (Беларусь)

“Актуальное состояние и перспективы онлайн-театра в Беларуси”

Alexandr Mantush – Master of Arts, Junior Researcher of Research Center of Belarusian Culture, Language and Literature (Belarus)

“Actually situation and perspectives of online theatre in Belarus”

 

Заключительное слово / Summary speech

Лаша Чхартишвили – Вице-президент Международной Объединение Театральных Критиков (Грузия)

Lasha Chkhartishvili – Vice president of International Union of Theatre Critics (Georgia)

 

 

PARTNERS / ПАРТНЁРЫ
 

 • Azerbaijan State University of Culture and Arts /

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств

 

 • The Kazakh National Academy of Arts named after T.K.Jurgenov /

Казахская Национальная Академия Искусств имени Т.К.Жургенова

 

 • Shota Rustaveli Theatre and Film University /

 •  университет театра и кино имени Шота Руставели

 

 • Modern Georgian Theatre Researche Center /

Современный Грузинский Центр Исследования

 

 • Institute of Literature and Art M.Auezov /

Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова

 

 • Azerbaijan National Academy of Sciences, The Institute of Architecture and Art  / Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт Архитектуры и Искусства

 

 • Teatro.az – Art portal /

 • – портал искусства

 

 • Theatrelife.ge – Electronic archive of Georgian theatre / 

 • .ge – электронный архив Грузинского театра

 

 • Oner.kz – Information portal /

Oner.kz – информационный портал  

Banner of the Online-Theater conference by Ali Hajili

 

 

bottom of page