პროექტები

kvleva.jpg

Free theatrical projects

This collection, as a study, is based on 2014-2015
As part of a program of free theatrical projects over the years
Performed performances.
The study of 62 plays clearly paints the modern
The current creative process, problems and perspectives in the Georgian theater, full of contradictions.

The project is a continuation of the research "Modern Georgian Theater" (statistics, analytics, pragmatics)

თავისუფალი თეატრალური პროექტები.jpg

თავისუფალი თეატრალური პროექტები

წინამდებარე კრებული, როგორც კვლევა, ეფუძნება 2014-2015
წლებში თავისუფალი თეატრალური პროექტების პროგრამის ფარგლებში
განხორციელებულ სპექტაკლებს. 
 62 სპექტაკლის კვლევა ნათლად ხატავს თანამედროვე
ქართულ თეატრში მიმდინარე რთულ, წინააღმდეგობებით სავსე შემოქმედებით პროცესს, პრობლემებს და პერსპექტივას. 

პროექტი გაგრძელებაა კვლევის „თანამედროვე ქართული თეატრი“ (სტატისტიკა, ანალიტიკა, პრაგმატიკა)

1 slaidi.jpg

"Who is calling?"

Ilia The Research Center of Contemporary Georgian Theater of the University is conducting a statistical study of the theatrical season for the second year and publishes its results. The work undertaken by them is of great importance, even because it is conducted by real professionals (to tell the truth, such research should be conducted by the Union of Theater Figures), those who are directly involved in the theatrical life of Georgia and are most familiar with the problems or unresolved issues throughout Georgia. Stands in front of theaters.

teatraluri-universiteti.jpg

A unified creative space for intercultural collaboration

In October 2018, a Memorandum of Understanding was signed between the Israel Performing Arts Studio and the Shota Rustaveli Theater and Film State University of Georgia.

dedofliswyaro.jpg

Doomed, dedicated, silent heroes

My childhood friend (Khatuna-Ana Chelidze) often says: "This life speaks to us with symbols" ... It can be said that his "favorite expression", our "generation of victims" (born in Georgia in the mid-1960s), more specifically, our It became a "refrain"'s companion life left in this world. Freedom - "precious" - is a concept.